Kuran da Kadın PortreleriRes llulah Efendimiz D nyan zdan bana ey sevdirildi Kad n, g zel koku ve g z m n n ru namaz buyururken kad n la ba lar s ralamaya Zira lemin yarad l n n kayna olan a k kad ndan zuh r etmi tir Bu sebepledir ki Hz Mevl n Kad n Hakk n n rudur, s dece sevgili de il, sanki h liktir, mahl k de il der Ken n er Rif Hazretleri de a k n Allah n s fat oldu unu ve kad ndan zuh r etti ini s yler.A k, cem l ve cel lin birlendi i dinamik bir olgudur Yans d mek nda g zellik, yenilik ve dirili le birlikte deprem, y k m ve f rt nalara da sebep olur Zira yeniden in an n yolu y k mdan ge er Bu y zden kendisine mazh r olan kad nlar aras nda kad nl n zirvesinde bulunan Hz Hatice, Hz F t ma, Hz Meryem oldu u gibi Eb Lehebin kar s mm Cemil ve Hz L tun kar s V hile gibi kad nlar da bulunabilir.Elinizdeki eserde Kuranda kendisinden bahsedilen, tan d m z ya da ad n yeni duydu umuz yirmi kad n anlat lmaktad r Necmettin ahinlerin hik yele tirerek samimi bir dille kaleme ald ve Cemalnur Sargutun seslendirdi i Kuranda Kad n Portreleri isimli eserle zamanda yolculuk etmekle kalmayacak, Kuranda bahsedilen kad nlar n erdemleriyle ve hatalar yla kendinizi de sorgulayacaks n z. Read Kuran da Kadın Portreleri – mauritiusholidayvillas.co.ukKuran da Kadın Portreleri

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kuran da Kadın Portreleri book, this is one of the most wanted Necmettin Şahinler author readers around the world.

↠ Book ☆ Kuran da Kadın Portreleri  Ebook Author Necmettin Şahinler ✓ rus – mauritiusholidayvillas.co.uk
  • 128 pages
  • Kuran da Kadın Portreleri
  • Necmettin Şahinler
  • Turkish
  • 10 July 2017

10 thoughts on “Kuran da Kadın Portreleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *